Startseite   Home   Chronik   Haeuser    Kirchbrak

Ehemalige Hausfronten, Häuser, Scheunen, Schuppen und Plätze
Kirchbrak, Westerbraker Strasse


1937

Haus Nr. 5 (ass) Meier (Bäckerei)


Haus Nr. 9 (ass) Daues

Haus Nr. 9a (ass) neben Daues

Haus Nr. 55 (ass) Wollenweber (Konsumladen)


Haus Nr. 99 (ass) ehem.Feuerwehrgerätehaus bis 1926/28