Startseite   Home   Chronik   Haeuser    Kirchbrak

Ehemalige Hausfronten, Häuser, Scheunen, Schuppen und Plätze
Kirchbrak, Tiebrink


Gärtnerei (Gutshof)


Haus Nr. 14 (ass) Schmiede Ohberg

Haus Nr. 15 (ass) Pfarrwitwenhaus

Haus Nr. 45 (ass) Schlachterei Specht