Startseite   Home   Chronik   Haeuser    Kirchbrak

Ehemalige Hausfronten, Häuser, Scheunen, Schuppen und Plätze
Kirchbrak, Oberdorf


Umzug 1951

Haus Nr. 21 (ass) Loges


Haus Nr. 29 (ass) Dittner

Haus Nr. 34 (ass) Klünker

Haus Nr. 37 (ass) Pohl

Haus Nr. 70 (ass) Heinemeyer