Startseite   Home   Chronik   Haeuser    Kirchbrak

Ehemalige Hausfronten, Häuser, Scheunen, Schuppen und Plätze
Kirchbrak, Moorgasse


Haus Nr. 59 (ass) Schomburg (Konsumladen)


Haus Nr. 100 (ass) Holtappel, Spauka