Startseite   Home   Chronik   Haeuser    Kirchbrak

Ehemalige Hausfronten, Häuser, Scheunen, Schuppen und Plätze
Kirchbrak Kirchweg


Haus Nr. 16 (ass) Schule alt


Haus Nr. 18 (ass) Wohnhaus an der Kirche

Haus Nr. 19 (ass) Ellermann

Haus Nr. 20 (ass) Scheune Hermann

Haus Nr. 41 (ass) neben Kirche Oberhof

Haus Nr. xx (ass) alte Post Scheppelmann

Scheune auf dem Oberhof